ชั้นเรียนที่ 10

สอนการบันทึกเสียง

โดย อัครชนช์ ราชปันดิ หรือ
ฟุ้ง BetterWeather