ชั้นเรียนที่ 3

สอนแนวคิดหลักของเพลง

โดย เหนือวงศ์ ต่ายประยูร หรือ
เหนือวงศ์ Mango Team