ชั้นเรียนที่ 5

สอนกลวิธีการประพันธ์เนื้อเพลง

โดย ประภพ ชมถาวร หรือ
กอล์ฟ superbaker